• Ngoại Ngữ A
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Ngoại Ngữ B
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LT A,B AV K112 1,200,000 6/40 2,4,6 (18h00'-20h15') 25/09/2017 Xem chi tiết
  LT AVNC K5 1,600,000 30/30 2,3,4,5,6 (18h00'-20h15') 25/09/2017 Xem chi tiết
  LT AVNC K6 1,600,000 8/20 2,3,4,5,6 (18h00'-20h15') 28/09/2017 Xem chi tiết
 • Tin Học B
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K1 1,200,000 3/35 2,4,6 (16h30'-18h30') 02/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K3 1,200,000 4/35 2,4,6 (18h30'-20h30') 02/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K7 1,200,000 1/35 3,5,7 (16h30'-18h30') 03/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K1 1,200,000 0/35 2,4,6 (16h30'-18h30') 02/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K3 1,200,000 1/35 3,5,7 (16h30'-18h30') 03/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K4 1,200,000 0/35 3,5,7 (18h30'-20h30') 03/10/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K5 1,200,000 0/35 2,4,6 (18h30'-20h30') 02/10/2017 Xem chi tiết
 • Ngoại ngữ đông phương
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Các Lớp Ngoại Khóa
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LRCĐMT K19 1,200,000 0/10 2,3,4,5,6 (18h00'-20h30') 02/10/2017 Xem chi tiết
  LT ƯDCNTT CB K1 1/10 Tự chọn 25/09/2017 Xem chi tiết
  LT ƯDCNTT NC K2 7/10 Tự chọn 25/09/2017 Xem chi tiết
 • Chứng chỉ ứng dụng CNTT
 • Hiện tại chưa có lớp.
© 2013 Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học - Đại học Lạc Hồng - ĐT: 061.3951995 - Số lượt truy cập: 430,479