• Ngoại Ngữ A
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Ngoại Ngữ B
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LT AVNC K3 1,600,000 14/20 2,3,4,5,6 (18h00'-20h15') 01/08/2017 Xem chi tiết
 • Tin Học B
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K1 1,200,000 1/35 2,4,6 (16h30'-18h30') 02/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K3 1,200,000 0/35 3,5,7 (16h30'-18h30') 01/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Access) K4 1,200,000 17/35 3,5,7 (18h30'-20h30') 01/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K1 1,200,000 0/35 2,4,6 (16h30'-18h30') 02/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K3 1,200,000 0/35 3,5,7 (16h30'-18h30') 01/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K4 1,200,000 0/35 3,5,7 (18h30'-20h30') 01/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K5 1,200,000 0/35 2,4,6 (7h30'-10h45') 02/08/2017 Xem chi tiết
  LT THƯD (Cad) K6 1,200,000 0/35 2,4,6 (13h30'-16h45') 02/08/2017 Xem chi tiết
 • Ngoại ngữ đông phương
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Các Lớp Ngoại Khóa
 • Hiện tại chưa có lớp.
 • Chứng chỉ ứng dụng CNTT
 • Tên lớp Học phí Số lượng Thời gian học Ngày bắt đầu Xem chi tiết
  Cơ bản (giảm 200.000 HS,SV) 1,400,000 0/30 2,4,6 (18h30'-20h30') 24/07/2017 Xem chi tiết
  Nâng cao (giảm 200.000 HS,SV) 1,400,000 0/30 2,4,6 (18h30'-20h30') 24/07/2017 Xem chi tiết
© 2013 Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học - Đại học Lạc Hồng - ĐT: 061.3951995 - Số lượt truy cập: 405,782